ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมารินทร์ แสงพานิช
Assistant Professor Umarin Sangpanich (PhD.)

หัวหน้าหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวอัจฉริยะ

ตำแหน่ง ข้อมูลติดต่อ การศึกษา รางวัล
โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนานิสิต ประวัติการทำงาน
งานบริการวิชาการ ความเชี่ยวชาญและงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ การฝึกอบรม

ตำแหน่ง

พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน        
หัวหน้าหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวอัจฉริยะ (Green-Smart Energy Technology: G-SET Research Unit)

พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน        
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน        
ประธานกรรมการคณะผู้ตรวจสอบและประเมินการจัดการใช้พลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ข้อมูลติดต่อ

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวอัจฉริยะ (G-SET Research Unit)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

199 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

อีเมล์  umarin@eng.src.ku.ac.th

การศึกษา

พ.ศ. 2556 Ph.D. in Electronic and Electrical Engineering

Research topic: Optimization of Wind-Solar Energy Systems using Low Wind Speed Turbines to Improve Rural Electrification

The University of Strathclyde, Glasgow, UK

พ.ศ. 2548 Certificate Program of Energy

Asian Institute Technology (AIT)

พ.ศ. 2547  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ. 2541  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัล

 • รางวัลนวัตกรรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษ จากผลงาน “นวัตกรรมบริหารพลังงานแบตเตอรี่แบบแยกกลุ่ม (Decentralized Group-Based Battery Energy Management: DBEM)”, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2563
 • รางวัลบริการวิชาการดีเด่น, งานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาปีที่ 25, 2563
 • The Best Paper under Thai Students Academic Conference in Europe 2012: Contribution to Thailand, The Royal Thai Embassy, The Hague and The Thai Students Association in the Netherlands, 2012, “Design and Evaluation for Economic Feasibility of Wind Turbine and Photovoltaic Systems in Thailand”
 • The Best Poster Presentation under Category VI (Module, Systems and Applications) Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-14), Bangkok, Thailand, “Study of moving cloud effects on the power quality of grid-connected photovoltaic system compared with simulation of PV power using a DC generator”
 • The Best Poster Presentation under Category VI (Module, Systems and Applications) Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-14), Bangkok, Thailand, “Photovoltaic and solar thermal hybrid system using compound parabolic concentrator”

โครงการวิจัย

 1. งบประมาณปี พ.ศ. 2563 หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยพัฒนาระบบ API” แหล่งทุนจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. งบประมาณปี พ.ศ. 2563 หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการแสดงผลสำหรับการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก แหล่งทุนจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. งบประมาณปี พ.ศ. 2563 หัวหน้าโครงการ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผลข้อมูลจีโนมกุ้ง” แหล่งทุนจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณูชีววิทยาและจีโนมกุ้ง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. งบประมาณปี พ.ศ. 2560 หัวหน้าโครงการ โครงการระบบสาธิตนาโนกริดโซลาร์เซลล์ด้วยนวัตกรรมการบริหารพลังงานแบตเตอรี่แบบแยกกลุ่ม (A Nanogrid Photovoltaic Demonstration System by Using Innovation of Decentralized Group-Based Battery Energy Management)” แหล่งทุนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, ผลงานได้รางวัลนวัตกรรม
 5. งบประมาณปี พ.ศ. 2560 หัวหน้าโครงการย่อย การศึกษาระบบไฟฟ้าและพลังงานทดแทนในการพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา (Study of Power Systems and Alternative Energy at Sriracha Innovation District) ภายใต้โครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา แหล่งทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 6. พ.ศ. 2559-2560 หัวหน้าโครงการ A Study of Technical and Economic Analysis to Develop Microgrid Systems for Improving Industrial Estate and Island Electrification”, วิจัยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, แหล่งทุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 7. พ.ศ. 2544-2545 หัวหน้าโครงการ “Study of Moving Cloud Effects on the Power Quality of Grid Connected Photovoltaic System”, จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, ผลงานได้รับรางวัลบทความวิจัย

โครงการบริการวิชาการ

 1. งบประมาณปี 2560 หัวหน้าโครงการ โครงการบริการวิชาการระบบบำบัดน้ำเสียและการแปรรูปกากไขมันจากน้ำเสียแก่ชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ผลงานการให้บริการวิชาการ (โครงการบริการวิชาการวิทยาเขตศรีราชา), ได้รับรางวัลบริการวิชาการดีเด่น

โครงการพัฒนานิสิต

 1. งบประมาณปี พ.ศ. 2563, ที่ปรึกษา, เครื่องเจาะอัตโนมัติ (Comfy Drill) สำหรับเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์, โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood), งานพัฒนาธุรกิจ  สำนักงานบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นิสิตชนะการแข่งขัน

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน        
หัวหน้ากลุ่มวิจัยเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวอัจฉริยะ (Green-Smart Energy Technology: G-SET Research Group)

พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน        
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน        
ประธานกรรมการคณะผู้ตรวจสอบและประเมินการจัดการใช้พลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

พ.ศ. 2558-2562          
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

พ.ศ. 2547-2548           
นักวิจัย กลุ่มระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิชาที่สอนระดับปริญญาตรี

 • Renewable Energy
 • Green Technology
 • Energy Technology and Management
 • Electric Circuit Analysis
 • Electrical Measurements and Instruments
 • Electronics for Computer Engineer
 • Introduction to Electrical Engineering
 • Electrical Engineering Orientation
 • Electromechanical Energy Conversion Laboratory
 • Electrical Engineering Laboratory
 • Electric Circuit Laboratory
 • Microprocessor Laboratory
 • Electrical Practice

วิชาที่สอนระดับปริญญาโท

 • Renewable Energy Technology and Embedded Generators
 • Engineering Design of Safety

Invited Speaker

 1. U. Sangpanich, Focus group: Solar rooftop and storage, Asian Utility Week, 2016, 31 May-1 June, Bangkok, Thailand (Expert advisor)
 2. U. Sangpanich “Decentralized Battery Energy Management systems for renewable energy systems”, 16th Annual PQSynergyTM International Conference and Exhibition 2016, May 30th – 31st, 2016, Bangkok, Thailand, (Invited speaker)
 3. U. Sangpanich, Focus group: COMMERCIALISING  ENERGY STORAGE, Australian Utility Week 2015, 24-25 November, Luna Park, Australia  (Expert advisor)
 4. U. Sangpanich, PANEL – Storage innovations to revolutionise utility models, Asian Utility Week, 2015, 9-10 June, Bangkok, Thailand (Invited speaker)

ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากร

พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน        
วิทยากร หลักสูตรการอบรม “การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร”

พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน        
วิทยากร หลักสูตรการอบรม “การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม”

พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน        
วิทยากร หลักสูตรการอบรม “ระบบโซลาร์เซลล์”

พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน        
วิทยากร หลักสูตรการอบรม “โซลาร์เซลล์และกังหันลมความเร็วลมต่ำ”

พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน        
วิทยากร หลักสูตรการอบรม “ผู้ตรวจสอบอาคาร”  

พ.ศ. 2559-2561          
วิทยากร หลักสูตรการอบรม  “ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ประยุกต์และแปรรูปกากไขมัน”

พ.ศ. 2548                  
วิทยากร โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน  

ประสบการณ์ด้านการเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ

พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน       
ที่ปรึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน       
ที่ปรึกษาการออกแบบระบบโซลาร์เซลล์

พ.ศ. 2559-2561          
ผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา ด้านพลังงานและระบบไฟฟ้า สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

พ.ศ. 2559-2562          
ผู้เชี่ยวชาญโครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการป้องกันและระงับอัคคีภัยด้านระบบไฟฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2550-2551          
ที่ปรึกษาการก่อสร้าง ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง)

จังหวัดชลบุรี

พ.ศ. 2550-2551           
คณะที่ปรึกษา “โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานขนาดเล็ก” กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2551                  
ที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งานบริการวิชาการ

พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน        
ประธานกรรมการคณะตรวจประเมินด้านอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

พ.ศ. 2560-2562           
คณะทำงานจัดทำข้อกำหนดการจัดการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับประยุกต์ใช้กับโรงงานที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

พ.ศ. 2559-2561           
ประธานคณะทำงานโครงการบริการวิชาการระบบบำบัดน้ำเสียและการแปรรูปกากไขมันจากน้ำเสียแก่ชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัย

 • การประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่าง ๆ เน้น พลังงานลมและแสงอาทิตย์
 • ระบบบริหารจัดการพลังงานแบตเตอรี่
 • ระบบไฟฟ้ากำลัง เน้นการเชื่อมต่อระบบพลังงานสะอาด
 • การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

ผลงานตีพิมพ์

 1. Y. Suyalue, U. Sangpanich, “Planning and Design of a PV-Battery Microgrid System for Improving the 22 kV Radial Distribution System of the Sichang Island in Thailand”, International Conference on Renewable Energy Research & Challenge (ICoRER) and The 12th Regional Conference on Energy Engineering (RCEneE) 2019, Banyuwangi, Indonesia, November 12th -14th, 2019
 2. P. Charoenwattana, U. Sangpanich, “Rooftop Photovoltaic-Battery Systems to Mitigate Overvoltage and Under Voltage in a Residential Low Voltage Distribution System”, International Conference on Renewable Energy Research & Challenge (ICoRER) and The 12th Regional Conference on Energy Engineering (RCEneE) 2019, Banyuwangi, Indonesia, November 12th -14th, 2019
 3. R. Charoenwattana, U. Sangpanich, Analysis of Voltage Unbalance and Energy Loss in Residential Low Voltage Distribution Systems with Rooftop Photovoltaic Systems”, International Conference on Renewable Energy Research & Challenge (ICoRER) and The 12th Regional Conference on Energy Engineering (RCEneE) 2019, Banyuwangi, Indonesia, November 12th -14th, 2019 
 4. U. Sangpanich, “Optimization of Photovoltaic Systems Using Batteries for Peak Demand to Improve Rural Electrification”, CIGRÉ Canada Conference 2015 Proceeding, Canada, August 31-September 2, 2015
 5. U. Sangpanich, “A Novel Method of Decentralized Battery Energy Management for Stand-Alone PV-Battery Systems,” in The 6th IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (IEEE PES APPEEC 2014), 2014.
 6. W. Nimsuwan, U. Sangpanich,“Using Outage Costs and the Pareto Principle in Smart Meter Installation Planning: a Case Study of PEA in Thailand,” in the 2014 International Conference on Renewable Energy Technologies (ICRET 2014), Proceeding of IACSIT Hong Kong Conferences, 2014, pp. 186-190.
 7. U. Sangpanich, K. L. Lo, “Design and Evaluation for Economic Feasibility of Wind Turbine and Photovoltaic Systems in Thailand,” in Thai Students Academic Conference in Europe 2012: Contribution to Thailand, The Royal Thai Embassy, The Hague and The Thai Students Association in the Netherlands, 2012, pp. 10-11. (Paper Awards)
 8. U. Sangpanich, G. A. Ault, and K. L. Lo, “Economic feasibility of wind farm using low wind speed turbine,” in Universities Power Engineering Conference (UPEC), 2009 Proceedings of the 44th International, 2009, pp. 1-5.
 9. U. Sangpanich, J. Thongpron, K. Kirtikara and C. Jivacate, “Study of moving cloud effects on the power quality of grid-connected photovoltaic system compared with simulation of PV power using a DC generator”, Technical Digest of the 14th International Photovoltaic Science and Engineering Conference PVSEC-14, 26-30 January 2004, Bangkok, Thailand. (Paper Awards)
 10. D. Chenvidya, J. Thongpron, U. Sangpanich, N. Wongyao, K. Kirtikara and C. Jivacate, “A Thai national demonstration project on PV grid-interactive systems: power quality observation”, 3rd World Conference on Photovoltaic Energy Conversion WCPEC3, 12-16 May 2003, Osaka, Japan.
 11. U. Sangpanich, J. Thongpron, K. Kirtikara and C. Jivacate, “Power quality of four rooftop grid-connected photovoltaic systems”, Technical Digest of the 14th International Photovoltaic Science and Engineering Conference PVSEC-14, 26-30 January 2004, Bangkok, Thailand.
 12. J. Thongpron, U. Sangpanich, C. Limsakul, K. Kirtikara and C. Jivacate, “Effects of radiation level and fluctuations on voltage variation and harmonics at the point of common coupling (PCC) of a PV-grid interactive systems”, Technical Digest of the 14th International Photovoltaic Science and Engineering Conference PVSEC-14, 26-30 January 2004, Bangkok, Thailand.
 13. O. Rewthong, B. Haruthaitanason, U. Sangpanich, S. Thepa, P. Namprakai and K. Kirtikara, “Photovoltaic and solar thermal hybrid system using compound parabolic concentrator”, Technical Digest of the 14th International Photovoltaic Science and Engineering Conference PVSEC-14, 26-30 January 2004, Bangkok, Thailand. (Paper Awards)
 14. J. Thongpron, U. Sangpanich, C. Limsakul, K. Kirtikara and C. Jivacate, “ Study of a PV-Grid Connected System on its Output Harmonics And Voltage Variation ”, Asian Journal of Energy & Environment , Volume 5 Issue 1 March 2004, p59-73.

การฝึกอบรม

 • อบรมวิทยากรหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556 โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • “Si Racha Mini MBA, 13th ”, Collage of Graduate Studies, Kasetsart University at Si Racha Campus, March 10- September 2, 2007
 • “Building Inspection”, Department of Public Works and Town & Country Planning, Ministry of Interior, 2007
 • “Energy Conservation in Buildings”, Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy, 2006
 • “115/22 kV Industrial Switchyard Design & Service Maintenance”, Center of Excellence in Electrical Power Technology, Faculty of Engineering , Chulalongkorn University, Thailand, September 16-18 and 23-25, 2004
 • “Electricity Supply for Off-Grid Locations Island Grids with Sunny Island”, Alternative Power Systems (AAPS) of Germany, participate in the workshop from February 2-4, 2004